حذف نام همسر از شناسنامه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
حذف نام همسر از شناسنامه

درخصوص حذف نام همسر از شناسنامه در صورت متارکه باید گفت این امکان چه برای زن و چه برای مرد فراهم است. وفق مقررات حذف نام همسر از شناسنامه تنها منوط به ازدواج مجدد و ثبت مشخصات همسر دوم در شناسنامه فرد متقاضی خواهد بود. بعد از ثبت رسمی ازدواج دوم فرد می تواند با در دست داشتن مدارک شناسایی و عقدنامه جدید، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و خواستار حذف نام همسر اول شود. در رابطه با این مقرره باید به این نکته توجه کرد که حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. در حقیقت به صرف انتخاب همسر و معرفی آن فرد متقاضی نمی تواند از این مقرره قانونی استفاده نماید. بنابراین حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. لازم به ذکر است چنانچه زوجه باکره بوده و ازدواج وی نیز به همین صورت ختم به طلاق گردد طبق قوانین ثبت احوال می تواند به سازمان ثبت احوال مراجعه و سازمان با دریافت مدارکی که این ادعا را اثبات نماید از جمله گواهی پزشکی قانونی؛ نام زوج را از شناسنامه حذف می کند. این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان ثبت ‌احوال با بخشنامه‌ای این موضوع را فقط به خانم‌ها محدود نموده بود به این ترتیب که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می‌توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه‌ پاک کنند، اما این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف نمایند.

  • طلاق
  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • ثبتی
  • شناسنامه
  • ثبت احوال