ارث و وصيت

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
ارث و وصيت

ارث زمانی معنی و مفهوم پیدا می کند که شخص فوت نماید و ماترکی نیز از وی باقی بماند. بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد نمایند این موضوع در قالب عنوان ارث نمی گنجد.هر شخص می تواند در زمان حیات خود تمام، قسمتی یا هر میزان از اموال خود را به یک یا چند نفر از فرزندش یا حتی هر کس دیگری واگذار نماید. این واگذاری می تواند در قالب عقودی مانند بیع، هبه، صلح و غیره صورت بگیرد. بنابراین والدین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می توانند اموال خود را به فرزندانش به هر نحو که می خواهند منتقل نمایند ولی چنانچه بخواهند تقسیم اموال را به بعد از فوت موکول کنند، تکلیف این اموال و نحوه تقسیم آن را قانون مشخص می نمایند و باید مطیع قانون باشند. قانون نیز با توجه به شرع و اسلام نسبت دو به یک را بین فرزندان پسر و دختر رعایت نموده است. چنانچه والدین بخواهند به یک یا چند نفر از فرزندان اموال بیشتری برسد می توانند در آن خصوص وصیت کنند.همچنین والدین می تواند وصیت کنند که بعد از فوت آنان قسمتی از اموال را به کس دیگر غیر از فرزندان آنان واگذار شود. البته باید در نظر داشت این وصیت تا یک سوم کل ارثیه نافذ است مگر آن که کلیه وراث آن را تنفیذ و تایید نمایند. اشخاص می توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان یا غیره. بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هرگونه نزاع احتمالی قصد دارند به یکی از روش های که گفته شده اقدام نماید بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام نماید.

  • حقوقی
  • ارث
  • ماترک
  • وصیت
  • تقسیم اموال