آنچه درباره حضانت باید بدانید

ساناز کشوردوست | ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
آنچه درباره حضانت باید بدانید

به طور کلی حضانت فرزندان چه ذکور و چه اناث از بدو تولد تا هفت سالگی تمام با مادر است. در نهایت بعد از 7 سال برای دختران تا 9 سال تمام با پدر و بعد از 9 سال به انتخاب خود فرزند دختر خواهد بود و در مورد فرزندان ذکور بعد از 7 سال تا 15 سال حضانت با پدر و بعد از 15 سال به انتخاب خود فرزند است. در این راستا اگر پدر شرایط ذیل را دارا باشد مادر می تواند تا قبل از 9 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسر حضانت را از پدر سلب کند:1- در صورتی که اثبات شود پدر صلاحیت لازم را در نگه داری از فرزند را ندارد از جمله اعتیاد یا بیماری روانی که برای امنیت جانی و روانی فرزند خطر ناک باشد.2- پدر شرایط اقتصادی مناسبی جهت نگه داری از فرزند خویش نداشته از جمله عدم اشتغال و یا نداشتن سرپناه جهت نگه داری فرزند، این در صورتی است که مادر شاغل و وضع مالی مناسب تری از پدر داشته باشد.در صورت وجود یکی از شرایط ذیل امکان سلب حضانت از مادر تا 7 سالگی نیز وجود خواهد داشت:1- اعتیاد مادر یا بیماری روانی مادر که باعث خطر جانی یا روانی فرزند گردد2- ازدواج مجدد مادر

  • خانواده
  • حضانت
  • فرزندان