تعلیق اجرای مجازات چیست؟

ساناز کشوردوست | ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تعلیق مجازات یعنی این که مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی به اجتماع باز گردد. حسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط زندان قرار نگیرد زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی تواند در تادیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات مضری نیز به همراه دارد به این دلیل که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده زندان و تبهکاران حرفه ای صاحب تجارب مجرمانه می شود. از این روی تعلیق مجازات فردی که محکومیت کیفری موثر داشته باشد بی اثر خواهد بود بنابراین یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر است. در ادامه این شرایط را بررسی می کنیم.

شرایط تعلیق اجرای مجازات
  • اولین و مهمترین شرط تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر است.
  • شرط مهم دیگر وجود جهات تخفیف است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
  • شرط سوم تعلیق اجرای مجازات پیش بینی اصلاح مرتکب است.
  • و شرط آخر جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از سوی مرتکب است.

بعضاً قاضی ضمن صدور تعلیق اجرای مجازات می تواند تدابیری را جهت اجرا برای مجرم در نظر بگیرد.  این تدابیر می توانند حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده و یا اعلام هرگونه تغییر شغل یا اقامتگاه باشد.

مدت تعلیق اجرای مجازات

مدت تعلیق اجرای مجازات 1 تا 5 سال است که در این مدت اجرای مجازات معلق و با رعایت تدابیر گفته شده دیگر مجازات در این مدت اجرا نخواهد شد.

  • کیفری
  • مجازات
  • زندان
  • اجرای مجازات
  • تعلیق مجازات