آیین نامه سجل قضایی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
آیین نامه سجل قضایی

آیین نامه سجل قضایی

 آیین نامه سجل قضایی در راستای اجرای ماده 488 آیین دادرسی کیفری جهت شفاف سازی سابقه و اطلاعات متهمان و محکومان صادر شده است. در این راستا کلیه احکام کیفری، قراهای تعلیق و تعویق، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه های الکترونیکی، قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی، ترک تعقیب، برائت، اطلاعات مجرمان خطرناک، مجرمان حرفه ای، متهمان تحت تعقیب و تحت پیگیری، درخواست های تخفیف، عفو، محکومیت های تبعی و همچنین در امور حقوقی مواردی چون احکام ورشکستگی، اعاده حیثیت ورشکسته، قرارداد ارفاقی، اعلام حجر، رفع حجر و در امور اداری همچون اخراج بیگانه از کشور، سلب تابعیت ایرانی، انفصال دائم، محرومیت از تصدی، انحلال شخص حقوقی؛ در سامانه ثبت و ضبط خواهد شد. بدیهی است که در صورت درخواست گواهی سوء پیشینه تنها محکومیت های کیفری موثر ارائه خواهد شد و این موارد تنها در مواردی ارائه خواهد شد که به درخواست مراجع قضایی باشد.

  • کیفری
  • سوء پیشینه
  • سابقه کیفری
  • محکومیت کیفری موثر
  • محکومیت تبعی