گواهی تجرد

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
گواهی تجرد

گواهی تجرد

یکی از راه کارهای کسب اطلاع از مجرد یا متاهل بودن افراد، اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد. این گواهی، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.

درخواست کننده گواهی

درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً می تواند صاحب شناسنامه باشد. به عبارت دیگر گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص، صرفاً برای صاحب سند و بر اساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می شود.

مراحل اخذ گواهی

این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود و می توانید از طریق سامانه ثبت احوال فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت احوال ارسال و شماره پیگیری دریافت نمایید. پس از آنکه گواهی تجرد صادر گردید، پیامی مبنی بر صدور آن در صفحه "پیگیری" ظاهر خواهد شد. پس از مشاهده این پیام، می توانید با همراه داشتن مدارک ذیل شخصاً یا وکیل قانونی با ارائه اصل شناسنامه و وکالتنامه رسمی که منحصراً به اخذ گواهی تجرد در وکالتنامه وی اشاره شده باشد به اداره کل اسناد امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال مراجعه و گواهی را تحویل بگیرید.

لازم به ذکر است تحویل گواهی منوط به عدم وجود مغایرت بین اطلاعات مندرج در شناسنامه و سوابق سجلی موجود در سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و همچنین تحویل گواهی تجرد، صرفاً در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به آدرس تهران - خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.

مدارک مورد نیاز

اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه

اصل و تصویر کارت شناسایی ملی

پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (پرداخت هزینه فقط در محل تحویل و با ارائه کارت بانکی مقدور می باشد)

  • طلاق
  • خانواده
  • مجرد
  • تجرد
  • گواهی تجرد
  • شناسنامه سفید
  • سوابق سجلی