مصادیق فریب در ازدواج و سرنوشت مهریه بعد از اثبات آن

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
مصادیق فریب در ازدواج و سرنوشت مهریه بعد از اثبات آن

فریب در ازدواج و مصادیق آن

فریب در ازدواج مثل اینکه زوج برخلاف واقعیت خود را دارای ثروت و مقام و مدارک تحصیلی عالی معرفی كند، و از اين طریق زوجه را ترغیب به قبول نكاح كند، يا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را باكره معرفی كند يا كچلی خود را با كلاه گيس بپوشاند و از طريق رضایت مرد را با ازدواج جلب نمايد بعد از عقد معلوم شود كه طرف عيبی داشته كه با عمليات فریبنده خود، آن را پنهان كرده است. در چنین مواردی کسی که فريب خورده مي تواند نكاح را فسخ كند. 
مصادیق فریب در ازدواج در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه تمثیلی دارد یعنی هر امری که باعث فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، بنابراین عرف در این مورد بسیار تعیین کننده و تشخیص‌ دهنده است.

مهریه بعد از اثبات فریب در ازدواج

  • مهریه تعیین شده باشد: اگر فریب در ازدواج بعد از وقوع رابطه‌ اثبات شود، زوجه مستحق تمام مهریه است. ولی اگر قبل از رابطه‌ ثابت شود، زن مستحق هیچ مهری نیست. مگر اینکه علت فسخ نکاح عنن مرد باشد که زوجه به این واسطه در فسخِ پیش از رابطه‌، مستحق نصف مهریه خواهد بود.
  • مهریه ای تعیین نشده باشد: اگر قبل از وقوع رابطه فریب در ازدواج ثابت شود هیچ مهریه به زن تعلق نمی گیرد اما در صورت وقوع رابطه، زوجه مستحق نصف مهرالمثل می باشد. (مهرالمثل: مهری که درحین عقدازدواج برای زن معلوم نشده و پس از وقوع رابطه از روی حد متوسط مهر زنان دیگر برای او تعیین شود.)
  • خانواده
  • مهریه
  • فریب در ازدواج
  • نکاح
  • فریب
  • باکره بودن زوجه
  • مهریه و فریب در ازدواج