چک سفید امضا چیست؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
چک سفید امضا چیست؟

چک سفید امضا چیست؟

آیا می‌شود چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نیست زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک محسوب نمی شود (دارای اعتبار نمی‌باشد) بلکه منظور حالتی‌ست که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می‌دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می‌توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نبوده و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت است.

همچنین است وقتی در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

.

  • چک
  • سفید امضا
  • چک سفید امضا
  • تضمین تخلیه