مستمری فرزندان بعد از فوت والدین

ساناز کشوردوست | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
مستمری فرزندان بعد از فوت والدین

مستمری فرزندان بعد از فوت والدین

پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری هستند بازماندگان یا وراث وی می‌توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند.

وراث قانونی متوفی عبارت اند از فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدر ی که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می‌باشند.

بنابراین خانمی که پدر یا شوهرش را از دست داده باشد و یا دخترانی که تحت کفالت پدر بزرگ یا مادربزرگشان قرار دارند میتوانند مشمول دریافت مستمری بازماندگان شوند.

براساس قانون حمایت خانواده فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن در صورتی که معلول از کار افتاده  باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین برخوردار می‌‌شوند.

  • حق بیمه
  • مستمری
  • وراث
  • کفالت
  • بازنشسته
  • کمک هزینه
  • اولاد