اجرت‌المثل ایام زوجیت و درخواست آن بعد از مرگ همسر

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
اجرت‌المثل ایام زوجیت و درخواست آن بعد از مرگ همسر

اجرت‌المثل ایام زوجیت

و درخواست آن بعد از مرگ همسر

در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است.

تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند.

تمكین خاص نیز به معنای عمل كردن زن به وظایف زناشویی است.

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن زوجه می‌تواند در صورت مطالبه، اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس مطالبه كند.

  • ارث
  • ماترک
  • اجرت المثل
  • تمکین
  • متوفی