تعیین بیت کوین به عنوان مهریه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعیین بیت کوین به عنوان مهریه

برخی از حقوقدانان معتقداند نباید بیت کوین و ارزهای دیجیتالی به عنوان مهریه تعیین شود.چنین معامله ای، مبتنی بر ضرر زوجه است و دلایل دیگری دارد که بر اساس آنها مهریه قرار دادن بیت کوین و ارزهای دیجیتالی را درست نمی داند.

ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین چون به عنوان پول یا کالا دارای ارزش مبادلاتی رسمی نیست و عرفا هم دارای مالکیت نبوده لذا مهریه قرار دادن آن ها قانونی نیست.

سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که اگر کسی برای مهریه بیت کوین تعیین کند چه اثراتی دارد؟

می توان گفت اول به موضوع شرعی بودن مهریه تعیین شده باید توجه کرد. وقتی بعضی از فقها معتقدند معامله با بیت کوین اکل مال به باطل است و می دانیم که قرارداد نباید مخالف شرع باشد، لذا به فرض که خانمی بیت کوین به عنوان مهریه دریافت کند، دریافت او مصداق دریافت نامشروع مال است.همچنین میدانیم که قراردادها و اجرای آن نباید مخالف نظم عمومی یا مصالح عمومی کشور باشد.نکاح و تعیین مهریه نوعی قرارداد است و طبیعتا وقتی این قرارداد به نظم عمومی کشور لطمه میزند؛ قاضی نمیتواند اجرای قرارداد را با استناد به قانون، دستور دهد.به بیان دیگر در اجرای احکام هم امکان اجرای چنین مهریه ای نیست و به فرض اگر زوج نخواهد یا نتواند بیت کوین را بپردازد، نمیتوان او را مجبور به پرداخت بیت کوین کرد.از طرفی دیگر این را نیز در نظر باید گرفت که تعیین بیت کوین به عنوان مهریه معامله غرری بوده و باطل است معامله در اینجا منظور لفظ عام ایجاد عقد است. غرری بودن هم یعنی موجب ضرر بودن یکی از طرفین که در اینجا میشود زوجه.چون مطالبه بیت کوین به عنوان مهریه قابلیت اجرایی شدن در محاکم را ندارد.لذا نمی توان بیت کوین را به عنوان مهریه در عقد نکاح قرار داد.

  • مهریه
  • بیت کوین
  • ارز دیجیتال
  • مهریه قرار دادن بیت کوین
  • اجرای مهریه