مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه پس از صدور حکم طلاق

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه پس از صدور حکم طلاق

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه پس از صدور حکم طلاق

در این خصوص باید توجه داشت چنانچه زوجه کلیه حقوق خود را برای گرفتن طلاق به زوج بذل نموده باشد و طلاق بر این مبنا صادر شده باشد، وی نه تنها نفقه بلکه هیچکدام از حقوق مالی خود را از جمله اجرت المثل ایام زوجیت را نیز نمی تواند از همسر خویش مطالبه کند. از سوی دیگر چنانچه در صورت جلسه پرونده طلاق و یا در وکالت نامه ای که زوج در دفاتر اسناد رسمی قانونا برای انجام طلاق به زوجه می دهد، صراحت در بذل نفقه ایام گذشته نشده باشد نفقه فقط شامل ایام عده خواهد بود. لازم به ذکر است ایام عده ای که مشمول نفقه می شود در طلاق از نوع رجعی است.

  • نفقه
  • طلاق
  • زوج
  • زوجه
  • خانواده