آپارتمان نشینی و قوانین آن

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
آپارتمان نشینی و قوانین آن

وفق قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در هر واحد شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت اختصاصی و مالکیت قسمتمشترک.قسمت اختصاصی که مشخصات آن در سند قید گردیده و فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد و قسمت مشترک به جز قسمتهای اختصاصی که همه مالکین حق استفاده از آن را دارند می باشد مانند پشت بام، راه پله ها، آسانسور، پاگردها، محوطه ساختمان.
در خصوص نحوه اداره ساختمان اگر تعداد مالکین آپارتمانها بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود و این مجمع باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود. هیئت مدیره موظف هستند که تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند.آنها همچنین باید میزان هزینه های مشترک و مستمری و نحوه پرداخت آن را به نشانی قسمت های اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.چنانچه مالک سهم خود از هزینه های مشترک را پرداخت ننماید مدیر ساختمان می تواند به وسیله اظهارنامه هزینه ها را مطالبه نماید و در صورتی که وی ظرف ۱۰ روز از تاریخ اظهارنامه سهم خود را پرداخت ننماید مدیر یا هیأت مدیره می توانند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و غیره به واحد مذکور خودداری نمایند. در صورتی که این اقدامات تأثیری نداشته باشد مدیر یا هیأت مدیران می توانند برای وصول وجه مزبور به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه نموده و طبق اظهارنامه تقاضای صدور اجرائیه نمایند. طبق قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که این اقدامات موثر نباشد مدیر یا مدیران می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند.در خصوص تعمیرات آپارتمان ها نیز باید گفت، طبق قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر و ضرر مالی یا جانی برود و اقلیت مالکین قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند مالکین دیگر می توانند با اخذ مجوز از دادگاه خانه مناسبی برای آنها اجاره نمایند و در صورت مخالفت و عدم تخلیه ملک و عدم انتقال به خانه استیجاری، هیأت مدیره یا مدیر می تواند دستور تخلیه آن واحدها را از مراجع قضایی اخذ نموده و نسبت به این کار اقدام نماید.نکته آخر و مهم در مورد پرداخت حق شارژ واحد خالی آپارتمان است که باید گفت پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است. در خصوص پرداخت حق شارژ ساختمان نیز، پرداخت شارژ به صورت ماهانه الزامی بوده چه از آن واحد استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.

  • حقوقی
  • عمومی
  • قانون تملک آپارتمان ها
  • مالکیت
  • آپارتمان نشینی