عقد موقت و شرایط آن

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
عقد موقت و شرایط آن

عقد موقت و شرایط آن

عقد موقت یا نکاح موقت که در تعابیر عامیانه از آن تحت عنوان صیغه یا صیغه محرمیت یا صیغه موقت یاد می شود نوعی از نکاح و ازدواج است که در آن مدت ازدواج ذکر می شود و در صورت انقضای مدت بدون نیاز به اقدامی تحت عنوان طلاق، اثر ازدواج و محرمیت و نکاح خود به خود منقضی می شود. 

مهریه

در این نوع ازدواج (عقد موقت) ذکر مدت عقد و مبلغ مهریه الزامی است و در غیر این صورت عقد باطل است

فوت طرفین

در ازدواج موقت در صورت فوت هریک از طرفین، زن یا مرد از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر شرط شود، پس شرط توارث و شرط ارث بردن ضمن عقد نکاح موقت نافذ نیست (باطل است).

نفقه

در ازدواج موقت اصولاً مرد مکلف به دادن نفقه و هزینه های زندگی زن نیست، با این وجود اگر شرط شود آن شرط لازم الاجراست به عبارت دیگر در صورت سکوت طرفین در عقد، زن مستحق دریافت نفقه نیست ولی در صورتی که ضمن عقد شرط شود، مرد باید نفقه بپردازد.

ثبت نکاح موقت

ثبت نکاح موقت و رسمیت بخشیدن به آن الزامی نیست مگر اینکه طرفین شرط کرده باشند یا صاحب فرزند شوند، در این صورت هریک از زوجین می تواند دیگری را ملزم به ثبت عقد موقت بنماید. عدم ثبت نکاح موقت برخلاف نکاح دائم جرم نیست.

پایان نکاح موقت

در نکاح موقت، طلاق وجود ندارد و انحلال آن یا به بذل مدت از طرف مرد است یا به انقضای مدت، البته ضمن عقد طرفین می توانند شرط نمایند که زن نیز حق بذل مدت داشته باشد.

  • طلاق
  • خانواده
  • عقد موقت
  • صیغه
  • ازدواج