خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف

خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف

   در عرف جامعه ما خودروی تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد و قطعا خودرو بعد از تصادف دچار افت قیمت می شود. از سوی دیگر با توجه به قوانین و شرایط حاکم، بیمه ها فقط خسارت مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می کنند فارغ از اینکه ماشین تصادفی تا چه حد افت قیمت پیدا کرده است.

حال با توجه به مطالب گفته شده؛ آیا شخصی که ماشینش دچار تصادف شده می تواند این افت قیمت را مطالبه کند؟ اگر آری، از چه کسی؟

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هرگاه کسی به دیگری چه عمد و چه غیرعمد خواه مباشرتا یا به تسبیب خسارتی وارد کند، مسئول جبران خسارت است. در این راستا هم شخص متضرر می بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می شود که ایشان با ملاحضه خودرو و یا در مواردی عکس های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و بر آورد می کند. بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می شود، با این توضیح که اگر خسارت بیش از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کم تر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

  • شورای حل اختلاف
  • صافکاری ماشین
  • تصادف
  • قانون مسئولیت مدنی
  • خسارت افت قیمت
  • خسارت افت قیمت خودرو