مهریه زن پس از فوت همسر

ساناز کشوردوست | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
مهریه زن پس از فوت همسر

مهریه زن پس از فوت همسر

به طور کلی باید گفت اگر شوهر ارثی از خود به جای گذاشته باشد بدهی های متوفی از محل ماترک (اموال بر جای مانده) پرداخت خواهد شد.

در این خصوص چند نکته اهمیت دارد:

 1. وراث بیش از کل ماترک متوفی مسئولیتی ندارند. به عنوان مثال اگر فردی فوت کند و ارثی بر جای نگذاشته باشد و یا میزان ارث اندک باشد و همسر او مطالبه مهریه کند و ارث جوابگوی مهریه زوجه نباشد، وراث شوهر مسئولیتی برای پرداخت مابقی مهریه زن بعد از فوت شوهر ندارند.
 2. باید توجه داشت که امکان گرفتن مهریه از پدر شوهر چه در زمان حیات همسر و چه پس از آن امکان پذیر نیست.
 3. اگر اموال به جای مانده از شوهر کم باشد و چند نفر طلبکار باشند هرکدام که زودتر مالی از متوفی توقیف کنند، در گرفتن طلب خود از آن مال توقیف شده الویت دارد. به طور مثال شخصی فوت کرده و یک باب آپارتمان به ملبغ یک میلیارد تومان ارث از او باقی مانده، مهریه همسر او 500 سکه بوده و چکی نیز نزد طلبکار به مبلغ 300 میلیون تومان وجود دارد. در اینجا اگر طلبکار چک زودتر از همسر متوفی موفق به توقیف ملک موروثی شود، در وصول تمام طلب خود مقدم است. در شرایط مساوی، مهریه زوجه متوفی دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به سایر طلبکاران زوجه دارای اولویت است بنابراین زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه نسبت به سایر طلبکاران زوج دارای اولویت است.
 4. حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و زوج فوت کند، زن دوشیزه متوفی می تواند کل مهریه را از محل ماترک وصول کند.
 5. اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد تا زمان فوت شوهر به نرخ روز محاسبه می شود و اگر مهریه زن سکه باشد بدیهی است که بعد از فوت شوهر ملاک فارغ از قیمت سکه ها، عین آن است. بنابراین مهریه زن در صورت باکره بودن او و فوت شوهر به صورت کامل به وی تعلق می گیرد.
 • خانواده
 • طلبکار
 • مهریه
 • ارث
 • ماترک
 • فوت همسر