نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

در این مطلب قصد داریم چند نکته مهم و ضروری در خصوص تنظیم قراردادهای اجاره بیان نماییم. از جمله مدت اجاره، فوت هر کدام از موجر و مستاجر         و سایر مواردی که دانستن آنها ضروری است.

 1. یکی از نکات مهمی که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر قانون مدنی قرارداد اجاره باطل است.
 2. نکته دیگر لزوم قید عدم حق اجاره به غیر است. در قرار‌داد اجاره منعقد شده حتماً باید اشاره شود که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزئی ندارد. اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.
 3. مطلب بعدی در خصوص نحوه پایان قرارداد اجاره است. عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند.
 4. در خصوص فوت هر یک از موجر یا مستاجر باید توجه داشت که عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نمی شود. قرارداد اجاره تنها در صورتی با فوت موجر باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد؛ و نیز در صورتی با فوت مستاجر قرارداد باطل می‌شود‌ که شرط مباشرت مستاجر در قرارداد ذکر شده باشد که در اینصورت فوت وی قرار داد اجاره باطل می‌شود. در غیر موارد ذکر شده چه در مورد موجر و چه در مورد مستاجر قرارداد اجاره به ورثه منتقل می‌گردد.
 5.  عدم اهلیت ورشکسته مالی برای تنظیم قرارداد نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. شخص ورشکسته نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است.
 6. و اما نکته پایانی اینکه قرارداد باید با دو شاهد و در دو نسخه تنظیم شود. قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دو نسخه تهیه شود.
 • حقوقی
 • اجاره
 • قانون مدنی
 • قانون اجاره
 • ورثه
 • انقضای مدت اجاره
 • قراداد عادی